Search form

Mga Kaazi 1:24

24Kamhan nangamozo siran ka Diyos nga nagalaong nga Ginoo, iko ya mahagdam kon ono ya hena-hena na tanan mga tao. Agon pakahagdamen mo kami kon sin-o ya kanmong pilien dini ka dowang ka tao

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index