Search form

Mga Kaazi 1:25

25dazaw sinarigan ya isa na Diyos ilis kan Hodas kay imbizaan ni Hodas si Hisos. Kamhan waro di iza ka toong dapit baba ka impirno. Ani ini ya pagpangamozo niran ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index