Search form

Mga Kaazi 1:3

3Sokad ka toong pagkabohi garing ka pagkapatay keteb ka kap-atan nga ka aldaw onay iza minkandizan kaniran. Mataed ya pagpamatood naiza kaniran nga nabohi gazed iza. Nakitan iza niran daw minpakiglaong iza kaniran nga iza matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index