Search form

Mga Kaazi 1:4

4Ka nagaibaiba pen iza kaniran minsogo iza kaniran nga nagalaong nga diri kamo magpanaw dini ka siyodad nga Hirosalem. Magtagad naa kamo kay domatengay di ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos kay iza gazed ya insaad na Ama nao kamazo nga inpanan-og nao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index