Search form

Mga Kaazi 1:5

5Namenzag si Howan ka mga tao ka sapa piro ka wara pen madogay benzagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito. Ani ini ya sogo ni Hisos ka toong mga apostolis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index