Search form

Mga Kaazi 1:6

6Pagtipon na mga apostolis pag-isab nangotana siran kan Hisos nga Ginoo, matod koman nga panahona iko ya antabang kanami ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini kanami dazaw kami ka ya anhari ka mga hel-anan nami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index