Search form

Mga Kaazi 1:7

7Minsambag si Hisos nga ya Ama nao anikay magabeet ka pagsonodsonod na panahon hangtod ka paghatag di ka magahari dini kamazong tanan. Waray labet mazo ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini kamazo kay

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index