Search form

Mga Kaazi 1:8

8koman nga panahona ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya andateng dini kamazo. Kamhan may gahem mazo ka pagpanan-og ka mga tao mahitenged ka mga inhinang nao nga insaksihan mazo. Ka primiro pen walihan mazo ya mga taga Hirosalem. Kamhan walihan mazo ya tanan mga taga Yoda daw ya mga taga Samariya daw doro pen ka bisan hain nga dapit dini ka tibolos kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index