Search form

Mga Kaazi 10

1May isang tao doro ka siyodad nga Sisariya si Korniliyo ya ngaran. Kapitan iza na kasoldawan nga Italiyano. 2Bisan diri kon Yodayo si Korniliyo madazaw ya pagpangalagad naiza ka Diyos. Kamhan ya Diyos anikay inhawag naiza daw ya toong mga inhel-an. Dakola isab ya pagtabang ni Korniliyo ka mga Yodayo nga pobri. Onay disab iza nagapangamozo ka Diyos.

3Kamhan may isang aldaw nga pagkabalantang ka delem may nakitan ni Korniliyo nga garing ka Diyos. Waton baza ya sinogo nga garing ka Diyos minseled daw minsabi kan Korniliyo. 4Dakola ya kahaldek ni Korniliyo kon sin-o iton taohana. Minseleng gazed iza daw nagalaong nga Sinyor, ono sa wani? Minsambag ya sinogo nga mahagdam ya Diyos ka kanmong batasan nga onay nagapangamozo daw nagatabang ka mga pobri. Kamhan ya batasan mo singed iton ka inhalad mo ka Diyos agon ambales iza kanmo ka madazaw. 5Agon pakarohon mo ya mga tao ngaro ka longsod nga Hopi dazaw dadhen ngarini ya isang tao nga si Simon Pidro ya ngaran. 6Dizan pen iza kan Simon nga mag-anitay nga nagahela doro ka kilid na dagat. Ani ini ya inpanaba na sinogo kan Korniliyo.

7Pagpanaw na sinogo inpakarini ni Korniliyo ya isang soldaw nga toong sinarigan nga madazaw ya pagpangalagad naiza ka Diyos. Inpakarini disab naiza ya dowang bolos nga sogoonon. 8Kamhan minpanan-og iza kaniran ka toong naazihan kazina. Kamhan inpakaro naiza sirang tolo ngaro ka Hopi.

9Pagsonod nga ka aldaw ka hapit siran andateng ka Hopi si Pidro minkandaked iza ka malakbang nga atep kay antoman iza ka toong batasan nga ampangamozo ka Diyos kay edto di ya aldaw. 10Kamhan imbengtas iza piro wara pen malotò ya makaen. Pagsen-ad pen na tao baba may nakitan ni Pidro nga garing ka Diyos 11nga singed ka min-abri di ya langit. Waza sab baza ya singed ka habel nga dakola. Pagtonton ngambaba kan Pidro ya selengan singed ka dakolang bowa. 12Ya sineldan na bowa may tanan mga klasi nga inkaen na tao. May mga diri ipaihaw na mga Yodayo. Kamhan may mga ihawen nga madazaw. 13Kamhan may saba nga nabatian ni Pidro nga nagalaong nga Pidro, tomindeg ko. Ihawen mo ini dazaw may sera mo. 14Minsambag si Pidro nga Ginoo, diri hao kay diri hao anlapas ka balaed nga garing ka mga karaan nami nga diri kami pakanen ka in-ihaw nga maonga. 15Kamhan ya saba minsogo kan Pidro pag-isab nga bisan ono nga inhingloan na Diyos abay di paglong-a nga maonga.

16Kamhan katolo ya pag-otro pagpatonton ka habel nga bowa. Kamhan imbetad pag-oli ngandaked ka langit. 17Kamhan nagalised ya hena-hena ni Pidro kon ono ya kahologan na toong nakitan. Paghena-hena pen naiza ya mga sinogo ni Korniliyo mindateng di siran baba ka pirtahan kay minsosi siran kon hain ya lagkaw nga inhel-an ni Simon Pidro. 18Kamhan minhawag siran nga nagalaong nga daw may bisita dini nga si Simon Pidro ya ngaran?

19Na, ka nagahena-hena pen si Pidro kon ono ya toong nakitan kazina ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani minlaong nga baba ka pirtahan may tolong ka tao nga nangita kanmo. 20Magtena ko. Kamhan bisan diri kon Yodayo siran diri ko magdowadowa ka pag-iba kaniran kay hao ya minsogo kaniran ngarini kanmo. Ani ini ya sogo naiza kan Pidro.

21Pagtena ni Pidro minlaong iza kaniran nga hao ya pangitan mazo. Daw ono ya tood mazo kanao? 22Minsambag siran nga si Kapitan Korniliyo ani ya minsogo kanami ngarini kanmo. Kay kahabi ya sinogo nga garing ka Diyos ani minsogo kanangiza ka pagpakaro kanmo ngaro ka toong lagkaw dazaw anpanalinga iza ka kanmong ilaong. Iza ya madazaw nga tao nga nagahawag ka Diyos. Kamhan intahod gazed iza na tanan mga Yodayo. Ani ini ya pagpanaba niran kan Pidro. 23Agon minpaseled iza kaniran daw minpakolang.

Pagsonod nga ka aldaw min-iba si Pidro kaniran. Min-iba disab ya mga sakop ni Kristo nga taga Hopi. 24Pagsonod nga ka aldaw nakadateng di siran ka siyodad nga Sisariya. Nagatagad pen si Korniliyo kaniran iba ya toong mga lomon daw ya mga higara nga toong indapit. 25Pagdateng ni Pidro ka lagkaw ni Korniliyo insogat iza ni Korniliyo. Kamhan minlohod si Korniliyo ka pagtahod kan Pidro 26piro intabangan iza pagpatindeg ni Pidro kay nagalaong nga tomindeg ko kay mag-anika kita nga tao ka lamang. 27Kamhan minpakiglaonglaong iza kan Korniliyo ka pagseled niran ka lagkaw. Kamhan nakita di naiza ya mga mataed nga tao nga nagatipon di dalem. 28Kamhan si Pidro minlaong iza kaniran nga kamong tanan, mahagdam kamo ka mga balaed nami nga Yodayo nga diri antogot kanao ka pag-iba daw pagbisita dini ka lagkaw na tao nga diri kon Yodayo. Piro inpakahagdam di hao na Diyos nga diri nao long-a nga maonga ya bisan sin-o nga tao. 29Kamhan kahabi pagpakarinihen mazo kanao wara hao magbaribad. Na, ono sa ya kamazong tood kanao?

30Si Korniliyo minsambag nga isang habi ka pagkabalantang ka delem dizan ka kanaong lagkaw nagapangamozo hao ka Diyos. Kamhan minkandizan baza kanao ya isang tao nga makinlaw gazed ya bado. 31Kamhan minlaong iza kanao nga Korniliyo, impanalingahan na Diyos ya kanmong pag-ampo. Nataremdeman disab naiza ya pagkalooy mo ka mga tao. 32Agon pakarohon mo ya tao ngaro ka Hopi ka pag-ated ngarini ka tao nga si Simon Pidro. Dizan pen iza ka lagkaw ni Simon nga mag-anitay nga nagahela dizan ka kilid na dagat. Ani ini ya toong inlaong kanao. 33Kamhan inpakarini ta ko dazon. Madazaw kay mindateng di iko. Na, dini ka pagpakaseleng na Diyos nagakatipon di kaming tanan kay anpanalinga ka tanan mga panaba na Ginoo kanmo.

34Kamhan si Pidro minsambag kaniran nga makasabot di gazed hao nga bisan sin-o ya tao waray pinalabi na Diyos. 35Kay bisan taga hain iza kon tahodon naiza ya Diyos daw hinangen sab naiza ya mga madazaw dawaten iza na Diyos. 36Mahagdam kamo daan nga kami nga mga taga Israil inpasindo kami na Diyos mahitenged kan Hiso Kristo nga iza ya makakawa ka pagkontara nita ka Diyos. Hari isab iza ka tanan mga tao bisan kon Yodayo ya tao bisan kon diri. 37Mahagdam disab kamo kaizang mga inhinang ni Hisos doro ka lopa nga Galiliya daw Yoda pagkakamhan ni Howan pagbenzag ka mga tao. 38Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya mintabang kan Hisos nga taga Nazarit. Kamhan may gahem ni Hisos ka paghinang ka mga madazaw. Dizan ka tanan mga tao nga inharian daan na mga maonga minbogaw iza kaniran kay ya Diyos ani ya min-iba kan Hisos. 39Kami nga mga sinarigan ni Hisos mga saksi kami ka toong mga inhinang doro ka lopa nga Yoda lakip ya siyodad nga Hirosalem. Siran gazed ya minlansang kan Hisos ka kros kamhan napatay iza. 40Kamhan ya Diyos ani ya minbohi kan Hisos pagbalik garing ka lebeng ka ikatlong aldaw. Kamhan inpakita iza na Diyos dini kanami nga toong mga sinarigan. 41Kamhan namagsaro disab kami daw si Hisos. Izang pagkabanhaw ni Hisos wara makakita kanangiza ya tanan mga tao piro kay kami ka lamang nga mga inpili na Diyos. 42Kamhan minsogo si Hisos kanami ka pagsindo ka mga tao nga si Hisos ani ya pinili na Diyos ka paghokom ka mga bohi daw ya mga patay nga tao. 43Inpanan-ogan daan na tanan mga propita na Diyos nga nagalaong nga si Hisos ani may gahem ka pagpasaylo ka mga sala na tanan mga minsakop kanangiza.

44Ka nagasindo pen si Pidro kanin Korniliyo inharian ya tanan mga nanalinga na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 45Kamhan ya mga Yodayo nga min-iba kan Pidro nabereng siran kay ya mga tao nga diri kon Yodayo inharian disab siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 46Nabatian sab nin Pidro ka pagpanaba niran ka nagakalainlain nga saba daw ya pagsaza niran ka Diyos. Kamhan minlaong si Pidro ka toong mga iba nga 47ini nga mga tao nakadawat di matood siran ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka pagdawat nita kanangiza. Agon waray makapaheneng nga benzagan siran pinaazi ka sapa. 48Kamhan minsogo iza nga benzagan siran kay minsakop di siran kan Hiso Kristo. Kamhan inhangzo niran si Pidro nga magpabilin iba kaniran ka mga mataed nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index