Search form

Mga Kaazi 10:19

19Na, ka nagahena-hena pen si Pidro kon ono ya toong nakitan kazina ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani minlaong nga baba ka pirtahan may tolong ka tao nga nangita kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index