Search form

Mga Kaazi 10:2

2Bisan diri kon Yodayo si Korniliyo madazaw ya pagpangalagad naiza ka Diyos. Kamhan ya Diyos anikay inhawag naiza daw ya toong mga inhel-an. Dakola isab ya pagtabang ni Korniliyo ka mga Yodayo nga pobri. Onay disab iza nagapangamozo ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index