Search form

Mga Kaazi 10:22

22Minsambag siran nga si Kapitan Korniliyo ani ya minsogo kanami ngarini kanmo. Kay kahabi ya sinogo nga garing ka Diyos ani minsogo kanangiza ka pagpakaro kanmo ngaro ka toong lagkaw dazaw anpanalinga iza ka kanmong ilaong. Iza ya madazaw nga tao nga nagahawag ka Diyos. Kamhan intahod gazed iza na tanan mga Yodayo. Ani ini ya pagpanaba niran kan Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index