Search form

Mga Kaazi 10:23

23Agon minpaseled iza kaniran daw minpakolang.

Pagsonod nga ka aldaw min-iba si Pidro kaniran. Min-iba disab ya mga sakop ni Kristo nga taga Hopi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index