Search form

Mga Kaazi 10:24

24Pagsonod nga ka aldaw nakadateng di siran ka siyodad nga Sisariya. Nagatagad pen si Korniliyo kaniran iba ya toong mga lomon daw ya mga higara nga toong indapit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index