Search form

Mga Kaazi 10:27

27Kamhan minpakiglaonglaong iza kan Korniliyo ka pagseled niran ka lagkaw. Kamhan nakita di naiza ya mga mataed nga tao nga nagatipon di dalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index