Search form

Mga Kaazi 10:28

28Kamhan si Pidro minlaong iza kaniran nga kamong tanan, mahagdam kamo ka mga balaed nami nga Yodayo nga diri antogot kanao ka pag-iba daw pagbisita dini ka lagkaw na tao nga diri kon Yodayo. Piro inpakahagdam di hao na Diyos nga diri nao long-a nga maonga ya bisan sin-o nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index