Search form

Mga Kaazi 10:31

31Kamhan minlaong iza kanao nga Korniliyo, impanalingahan na Diyos ya kanmong pag-ampo. Nataremdeman disab naiza ya pagkalooy mo ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index