Search form

Mga Kaazi 10:32

32Agon pakarohon mo ya tao ngaro ka Hopi ka pag-ated ngarini ka tao nga si Simon Pidro. Dizan pen iza ka lagkaw ni Simon nga mag-anitay nga nagahela dizan ka kilid na dagat. Ani ini ya toong inlaong kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index