Search form

Mga Kaazi 10:36

36Mahagdam kamo daan nga kami nga mga taga Israil inpasindo kami na Diyos mahitenged kan Hiso Kristo nga iza ya makakawa ka pagkontara nita ka Diyos. Hari isab iza ka tanan mga tao bisan kon Yodayo ya tao bisan kon diri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index