Search form

Mga Kaazi 10:38

38Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya mintabang kan Hisos nga taga Nazarit. Kamhan may gahem ni Hisos ka paghinang ka mga madazaw. Dizan ka tanan mga tao nga inharian daan na mga maonga minbogaw iza kaniran kay ya Diyos ani ya min-iba kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index