Search form

Mga Kaazi 10:39

39Kami nga mga sinarigan ni Hisos mga saksi kami ka toong mga inhinang doro ka lopa nga Yoda lakip ya siyodad nga Hirosalem. Siran gazed ya minlansang kan Hisos ka kros kamhan napatay iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index