Search form

Mga Kaazi 10:4

4Dakola ya kahaldek ni Korniliyo kon sin-o iton taohana. Minseleng gazed iza daw nagalaong nga Sinyor, ono sa wani? Minsambag ya sinogo nga mahagdam ya Diyos ka kanmong batasan nga onay nagapangamozo daw nagatabang ka mga pobri. Kamhan ya batasan mo singed iton ka inhalad mo ka Diyos agon ambales iza kanmo ka madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index