Search form

Mga Kaazi 10:45

45Kamhan ya mga Yodayo nga min-iba kan Pidro nabereng siran kay ya mga tao nga diri kon Yodayo inharian disab siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index