Search form

Mga Kaazi 10:47

47ini nga mga tao nakadawat di matood siran ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka pagdawat nita kanangiza. Agon waray makapaheneng nga benzagan siran pinaazi ka sapa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index