Search form

Mga Kaazi 10:48

48Kamhan minsogo iza nga benzagan siran kay minsakop di siran kan Hiso Kristo. Kamhan inhangzo niran si Pidro nga magpabilin iba kaniran ka mga mataed nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index