Search form

Mga Kaazi 10:7

7Pagpanaw na sinogo inpakarini ni Korniliyo ya isang soldaw nga toong sinarigan nga madazaw ya pagpangalagad naiza ka Diyos. Inpakarini disab naiza ya dowang bolos nga sogoonon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index