Search form

Mga Kaazi 10:9

9Pagsonod nga ka aldaw ka hapit siran andateng ka Hopi si Pidro minkandaked iza ka malakbang nga atep kay antoman iza ka toong batasan nga ampangamozo ka Diyos kay edto di ya aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index