Search form

Mga Kaazi 11

1Ka wara pen madogay ya mga sinarigan ni Hisos daw ya toong mga sakop doro ka tibolos Yoda nakabati siran nga may mga tao nga diri kon Yodayo nga mintoo disab ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo. 2Agon pag-oli ka ni Pidro ka siyodad nga Hirosalem ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo minbaheg siran kanangiza nga 3nagalaong nga matod, ey, minlapas iko ka balaed na kantang mga karaan kay doro ka mga tao nga diri kon Yodayo nagahela iko koni daw namagsaro kaniran pagkaen? 4Kamhan minpanan-og si Pidro kaniran ka tanan naazihan naiza sokad gazed ka sinogdan nga nagalaong nga 5ka nagapangamozo hao doro ka longsod nga Hopi may nakitan nao nga garing ka Diyos nga singed ka habel nga dakola nga intonton garing daked ka langit. Ya selengan singed ka dakolang bowa. Kamhan minheneng iton dizan tenged kanao. 6Pagsosi gazed nao dalem ya nakitan nao ya mga klasi nga inkaen na tao. May mga diri ipaihaw na mga Yodayo. Kamhan may mga ihawen nga madazaw. 7Kamhan nabatian nao ya saba nga minsogo kanao nga Pidro, tomindeg ko. Ihawen mo ini dazaw may sera mo. 8Kamhan minsambag hao nga Ginoo, diri hao kay diri hao anlapas ka balaed nga garing ka kanaming karaan nga diri kami pakanen ka in-ihaw nga maonga. 9Kamhan ikadowa ya pagsogo na saba kanao nagalaong nga bisan ono nga inhingloan na Diyos abay di paglong-a nga maonga. 10Na, katolo ya pagpanaba na Diyos kanao singed kaini. Kamhan imbetad pag-oli ya bowa ngandaked ka langit. 11Kamhan mindateng di baza ya tolong ka tao baba ka pirtahan naitong lagkaw nga inhel-an nao kay impakaro siran koni kanao garing ka siyodad nga Sisariya. 12Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya mintogon kanao nga bisan diri kon Yodayo siran, diri ko magdowadowa ka pag-iba kaniran. Agon hao daw ya mga enem nga tao nga lomon ta kan Kristo minseled kami ka lagkaw ni Korniliyo nga minpakaro kanao.

13Na, pagseled nami ka toong lagkaw minpanan-og iza kanami mahitenged ka isang sinogo nga garing ka Diyos nga minkandizan ka toong lagkaw izang dini kaini. Kamhan minsogo koni nga pakarohon mo ya mga tao ngaro ka longsod nga Hopi koni ka pagdara ngarini kanmo ka tao nga si Simon indagnazan kan Pidro 14kay iza ya ansindo kanmo daw ya tanan inhel-an mo dazaw malibri kamo ka silot ka kamazong mga sala. 15Na, pagsogod nao pagsindo kaniran inharian siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka paghari naiza kanta ka sinogdan. 16Kamhan nakataremdem hao ka inlaong na Ginoo nga namenzag si Howan ka mga tao ka sapa piro benzagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito. 17Na, inpaharian matood siran na Diyos ka toong Ispirito singed ka pagpahari naiza kanta nga mga Yodayo pagsakop nita kan Ginoong Hiso Kristo. Agon doro ka lagkaw ni Korniliyo onhon sa nao pagbaribad ka Diyos?

18Pagpakabati ka na mga Yodayo ka sambag ni Pidro minheneng di siran paglalis kanangiza. Hinoa insaza niran ya Diyos nga nagalaong nga bisan ya mga tao nga diri kon Yodayo kon anhinelsel siran ka kanirang mga sala anhatag ya Diyos kaniran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Ani ini ya pagtabang na Diyos kan Pidro pag-oli naiza ka Hirosalem.

19Na, izang pagkapatay ni Istiban ya mga sakop ni Hisos nagakabelag di siran kay indaegdaeg siran. Kamhan may mga mindateng keteb ka lopa nga Ponisiya daw ya poro-poro nga Sipro daw ya siyodad nga Antiyokya. Kamhan ya mga Yodayo lamang ani inwalihan niran. 20Piro may mga taga Sipro daw mga taga longsod nga Sayrin pagdateng niran ka siyodad nga Antiyokya inwalihan niran ya mga diri kon Yodayo ka sindo mahitenged kan Ginoong Hisos. 21Mintabang ya Diyos kaniran ka pagwali kamhan masara gazed nga kataed ya mga taga Antiyokya nga mintoo ka Ginoo daw minsakop di kanangiza.

22Na, ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Hirosalem nakabati siran nga mataed di ya mga minsakop kan Hisos doro ka Antiyokya agon inpakaro niran si Barnabi. 23Pagdateng naiza doro nakita naiza nga inhinang na Diyos ya mga madazaw agon dakola ya toong kasaza. Kamhan minsindo iza kanirang tanan nga nagalaong nga bisan ono ya kaazi mazo diri kamo ambiza ka kamazong pagtoo kan Hisos. 24Kamhan ya mga minsakop kan Ginoong Hisos mindogang siran ka pagtaed. Beetan si Barnabi. Heget gazed ya pagtoo naiza kan Hisos kay inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

25Na, minpanaw si Barnabi ngaro ka longsod nga Tarso kay ampangita iza kan Saolo. 26Pagpakakita kanangiza in-ated iza balik ka Antiyokya. Kamhan doro siran min-iba ka mga sakop ni Hisos keteb ka isang ka toig. Mataed ya mga tao nga insindoan niran. Kamhan ya mga taga Antiyokya nga minsakop di kan Hisos siran ya inngaranan paghon-a nga Kristohanen.

27Na, ka dizan pen si Barnabi daw si Saolo ka Antiyokya may mga propita na Diyos nga mindateng garing ka Hirosalem. 28Kamhan dizan kaniran ya isa nga si Agabo mintindeg iza. Kamhan inpakahagdam iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga may dakolang pihit nga andateng ka tibolos kalibotan. Pagkadogay kaiza ka pagkahari pen ni Kladyo ka mga taga Roma natoman matood ya inlaong ni Agabo. 29Kamhan doro ka Antiyokya namagsabot ya mga sakop ni Hisos nga tagsa tagsa siran anhatag ka hinabang. Ya nahimo niran anikay ipaated ngaro ka mga sakop ni Hisos doro ka Yoda. 30Kamhan inpakaro niran si Barnabi daw si Saolo doro ka Yoda dazaw iated ya kowarta dizan ka mga malaas nga mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index