Search form

Mga Kaazi 11:1

1Ka wara pen madogay ya mga sinarigan ni Hisos daw ya toong mga sakop doro ka tibolos Yoda nakabati siran nga may mga tao nga diri kon Yodayo nga mintoo disab ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index