Search form

Mga Kaazi 11:11

11Kamhan mindateng di baza ya tolong ka tao baba ka pirtahan naitong lagkaw nga inhel-an nao kay impakaro siran koni kanao garing ka siyodad nga Sisariya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index