Search form

Mga Kaazi 11:12

12Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya mintogon kanao nga bisan diri kon Yodayo siran, diri ko magdowadowa ka pag-iba kaniran. Agon hao daw ya mga enem nga tao nga lomon ta kan Kristo minseled kami ka lagkaw ni Korniliyo nga minpakaro kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index