Search form

Mga Kaazi 11:13

13Na, pagseled nami ka toong lagkaw minpanan-og iza kanami mahitenged ka isang sinogo nga garing ka Diyos nga minkandizan ka toong lagkaw izang dini kaini. Kamhan minsogo koni nga pakarohon mo ya mga tao ngaro ka longsod nga Hopi koni ka pagdara ngarini kanmo ka tao nga si Simon indagnazan kan Pidro

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index