Search form

Mga Kaazi 11:16

16Kamhan nakataremdem hao ka inlaong na Ginoo nga namenzag si Howan ka mga tao ka sapa piro benzagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index