Search form

Mga Kaazi 11:18

18Pagpakabati ka na mga Yodayo ka sambag ni Pidro minheneng di siran paglalis kanangiza. Hinoa insaza niran ya Diyos nga nagalaong nga bisan ya mga tao nga diri kon Yodayo kon anhinelsel siran ka kanirang mga sala anhatag ya Diyos kaniran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Ani ini ya pagtabang na Diyos kan Pidro pag-oli naiza ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index