Search form

Mga Kaazi 11:19

19Na, izang pagkapatay ni Istiban ya mga sakop ni Hisos nagakabelag di siran kay indaegdaeg siran. Kamhan may mga mindateng keteb ka lopa nga Ponisiya daw ya poro-poro nga Sipro daw ya siyodad nga Antiyokya. Kamhan ya mga Yodayo lamang ani inwalihan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index