Search form

Mga Kaazi 11:2

2Agon pag-oli ka ni Pidro ka siyodad nga Hirosalem ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo minbaheg siran kanangiza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index