Search form

Mga Kaazi 11:23

23Pagdateng naiza doro nakita naiza nga inhinang na Diyos ya mga madazaw agon dakola ya toong kasaza. Kamhan minsindo iza kanirang tanan nga nagalaong nga bisan ono ya kaazi mazo diri kamo ambiza ka kamazong pagtoo kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index