Search form

Mga Kaazi 11:28

28Kamhan dizan kaniran ya isa nga si Agabo mintindeg iza. Kamhan inpakahagdam iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga may dakolang pihit nga andateng ka tibolos kalibotan. Pagkadogay kaiza ka pagkahari pen ni Kladyo ka mga taga Roma natoman matood ya inlaong ni Agabo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index