Search form

Mga Kaazi 11:30

30Kamhan inpakaro niran si Barnabi daw si Saolo doro ka Yoda dazaw iated ya kowarta dizan ka mga malaas nga mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index