Search form

Mga Kaazi 11:5

5ka nagapangamozo hao doro ka longsod nga Hopi may nakitan nao nga garing ka Diyos nga singed ka habel nga dakola nga intonton garing daked ka langit. Ya selengan singed ka dakolang bowa. Kamhan minheneng iton dizan tenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index