Search form

Mga Kaazi 12

1Na, koman disab ya hari nga si Hirodis minsogod di iza pagdaegdaeg ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Hirosalem. 2Kamhan impaotod disab naiza ya lieg ni Santiago nga magorang ni Howan. 3Pagkahagdam naiza nga naazak ya mga Yodayo ka toong inhinang inpadakep disab naiza si Pidro kaizang pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray ipasoligay. 4Na, pagpakadakep naiza kan Pidro inpapriso daw inpabantay dizan ka napolo may enem nga ka bolos nga soldaw kay kada opat nga ka oras ilisan na mga opat nga ka bolos nga soldaw. Ani ini ya inhinang ni Hirodis kay nagatagad pen iza ka pagkatiwas na simana ka pagpista na mga Yodayo anipen ipaated si Pidro dizan ka pagseleng na mga Yodayo kay dazaw hokman daw patazen. 5Kamhan ka dizan pen si Pidro ka pirisohan ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon dizan ka Hirosalem mintabang gazed siran kan Pidro ka pagpangamozo ka Diyos.

6Na, izang tenga ka kahabzen dizan ka tenga na mga dowang ka soldaw natorog si Pidro. Konsilem ipapatay iza ni Hirodis dizan ka pagseleng na mga tao. 7Kamhan dalem ka prisohan may kapawa baza kay minkandizan ya isang sinogo nga garing ka Diyos. Minhezeng iza ka pagpokaw kan Pidro daw minlaong nga paka dali, bomangon ko naa! Kamhan nangahebad ya mga kadina dizan ka alima ni Pidro. 8Kamhan insogo disab nga mag-andam ko naa ka pagpanaw. Kamhan mintoman dazon si Pidro. Kamhan insogo disab nga mag-iba di kita pagsonod ngaro. 9Kamhan min-iba si Pidro kaiton nga sinogo ngambali ka logwa. Silaong ni Pidro nga diri kon matood nga may mintabang kanangiza kay singed ka may nakitan naiza nga garing ka Diyos. 10Pag-azi niran dizan ka mga hon-ang daw mga ikadowang magbantazay nakadateng siran ka pirtahan na siyodad. Kamhan ya pothaw nga sira naabri nga waray mintolod. Kamhan minpanaw siran. Pag-azi niran dizan ka karsada nawara dazon dizan kan Pidro ya sinogo nga garing ka Diyos. 11Anipen si Pidro manhimaan daw minlaong ka toong hena-hena nga ya Diyos ani matood ya minpakarini ka toong sinogo dazaw bawien hao garing ka gahem ni Hirodis. Agon diri hao patazen bisan gosto na tanan mga Yodayo nga patazen hao.

12Pagpakahena-hena ka ni Pidro kaiza minkaro di iza ka lagkaw ni Mariya nga ina ni Howan Markos. Kamhan mataed ya mga mintipon dizan kay mintabang siran kan Pidro ka pagpangamozo ka Diyos. 13Na, pagdateng ka ni Pidro dizan ka pirtahan na lagkaw minhawag di iza. Kamhan si Rodas nga binolanan minkarini iza ka pagsogat kon sin-o ya minhawag bali ka logwa. 14Pagpakakilala ka naiza ka saba ni Pidro nalipat iza ka pag-abri kay dakola ya toong kasaza. Agon minkalit iza pagdalagan pagbalik ka seled kay minpakahagdam iza kaniran nga si Pidro ani gazed ya minhawag bali ka logwa. 15Minsambag siran nga boang iko. Kamhan mintoda gazed iza pagpanaba nga matood ya toong impanaba kaniran. Minsambag siran nga iton ka lamang ya tagalangit nga mag-aligrahay kan Pidro kay basi ipakahagdam kanta nga wara di si Pidro. 16Na, bali ka logwa min-otro disab si Pidro paghawag. Pag-abri pen niran nabereng gazed siran kay si Pidro matood ya minhawag. 17Kamhan minsinyas iza ka toong alima pagpahenek kaniran kay minpanan-og iza kaniran kon onhon sa na Ginoo pagbohi kanangiza dizan ka prisohan. Kamhan minlaong iza nga dizan kan Santiago daw ya kantang kaibahan panan-ogan mazo siran ka naazihan nao kazina.

18Na, pagkaaldaw dizan ka mga soldaw ni Hirodis dakola ya kasamok kay hain di wani si Pidro? 19Kamhan inpapangita iza ni Hirodis piro wara di gazed makiti. Agon inpapangotana naiza ya mga magbantazay. Kamhan inpapatay sirang tanan. Kamhan minpanaw si Hirodis dizan ka Yoda ngaro ka siyodad nga Sisariya. Kamhan nagapabilin iza dogaydogay doro.

20Pagkadogay kaiza nazehet si Hirodis ka mga taga Tiro daw ya mga taga Sidon nga dowang ka longsod doro ka kilid na dakolang dagat. Kamhan minheneng di iza pagpamaligza kaniran ka makaen. Agon minpakig-azok di siran kan Blasto nga sinarigan ni Hirodis kay anpakighosay siran kan Hirodis kontana dazaw makaotro siran pagkawa ka makaen dizan kanangiza. 21Na, pagdateng na aldaw ka pagsabot niran daw si Hirodis inbado naiza ya mga mahalen. Kamhan minlo-to iza dizan ka lo-toanan naiza ka paghari. Kamhan mindiskorso iza kaniran. 22Pagkakamhan naiza pagdiskorso insaza iza na mga tao nagalaong pagsinggit nga iza nga mindiskorso kanta diri kon tao ka lamang iza basta kay ya Diyos ani gazed iza! 23Wara si Hirodis magpaheneng kaniran pagsaza agon ya sinogo nga garing ka Diyos minpasakit dazon iza ka lawas ni Hirodis. Kamhan in-olodan ya toong tinai. Kamhan napatay iza. Ani ini ya pagsilot na Diyos kan Hirodis kay wara naiza sazaa ya Diyos.

24Pagkakamhan mataed ya mga nanalinga ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan mindogang ka pagtaed ya mga naazak pagpasakop kan Hisos. 25Kamhan doro ka Hirosalem si Barnabi daw si Saolo pagkakamhan niran pag-ated ka hinabang min-oli siran ka Antiyokya. Inpaiba disab niran si Howan Markos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index