Search form

Mga Kaazi 12:10

10Pag-azi niran dizan ka mga hon-ang daw mga ikadowang magbantazay nakadateng siran ka pirtahan na siyodad. Kamhan ya pothaw nga sira naabri nga waray mintolod. Kamhan minpanaw siran. Pag-azi niran dizan ka karsada nawara dazon dizan kan Pidro ya sinogo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index