Search form

Mga Kaazi 12:12

12Pagpakahena-hena ka ni Pidro kaiza minkaro di iza ka lagkaw ni Mariya nga ina ni Howan Markos. Kamhan mataed ya mga mintipon dizan kay mintabang siran kan Pidro ka pagpangamozo ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index