Search form

Mga Kaazi 12:13

13Na, pagdateng ka ni Pidro dizan ka pirtahan na lagkaw minhawag di iza. Kamhan si Rodas nga binolanan minkarini iza ka pagsogat kon sin-o ya minhawag bali ka logwa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index