Search form

Mga Kaazi 12:15

15Minsambag siran nga boang iko. Kamhan mintoda gazed iza pagpanaba nga matood ya toong impanaba kaniran. Minsambag siran nga iton ka lamang ya tagalangit nga mag-aligrahay kan Pidro kay basi ipakahagdam kanta nga wara di si Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index