Search form

Mga Kaazi 12:20

20Pagkadogay kaiza nazehet si Hirodis ka mga taga Tiro daw ya mga taga Sidon nga dowang ka longsod doro ka kilid na dakolang dagat. Kamhan minheneng di iza pagpamaligza kaniran ka makaen. Agon minpakig-azok di siran kan Blasto nga sinarigan ni Hirodis kay anpakighosay siran kan Hirodis kontana dazaw makaotro siran pagkawa ka makaen dizan kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index