Search form

Mga Kaazi 12:25

25Kamhan doro ka Hirosalem si Barnabi daw si Saolo pagkakamhan niran pag-ated ka hinabang min-oli siran ka Antiyokya. Inpaiba disab niran si Howan Markos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index