Search form

Mga Kaazi 12:4

4Na, pagpakadakep naiza kan Pidro inpapriso daw inpabantay dizan ka napolo may enem nga ka bolos nga soldaw kay kada opat nga ka oras ilisan na mga opat nga ka bolos nga soldaw. Ani ini ya inhinang ni Hirodis kay nagatagad pen iza ka pagkatiwas na simana ka pagpista na mga Yodayo anipen ipaated si Pidro dizan ka pagseleng na mga Yodayo kay dazaw hokman daw patazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index