Search form

Mga Kaazi 12:5

5Kamhan ka dizan pen si Pidro ka pirisohan ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon dizan ka Hirosalem mintabang gazed siran kan Pidro ka pagpangamozo ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index