Search form

Mga Kaazi 12:7

7Kamhan dalem ka prisohan may kapawa baza kay minkandizan ya isang sinogo nga garing ka Diyos. Minhezeng iza ka pagpokaw kan Pidro daw minlaong nga paka dali, bomangon ko naa! Kamhan nangahebad ya mga kadina dizan ka alima ni Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index